REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia wstępne

1.1

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Yoush z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21, z wykorzystaniem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem yoush.co.

§2

Definicje

2.1

Yoush spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21, KRS 0000849331, NIP 7010989335, REGON 386485745;

2.2

Dostawa – dostarczenie Klientowi Produktu określonego w Zamówieniu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy;

2.3

Dostawca – InPost S.A. lub firma kurierska;

2.4

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

2.5

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu; której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.6

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

2.7

Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem yoush.co/privacy_policy, określająca zakres oraz sposób gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu;

2.8

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;

2.9

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym yoush.co.;

2.10

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

2.11

oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;

2.12

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy Włącznie.

§3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.2

Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.3

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.4

Usługi świadczone są wyłącznie na terenie Polski.

3.5

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3.6

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§4

Założenie Konta w Sklepie

4.1

Założenie Konta w sklepie jest nieodpłatne.

4.2

Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do dokonania Zamówienia.

4.3

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe. Niezbędne jest podanie następujących danych:

 • adres e-mail Klienta;
 • hasło spełniające wymogi Sklepu w zakresie bezpieczeństwa.

4.4

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.5

Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.

4.6

Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta Klienta.

§5

Zasady składania zamówienia

5.1

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • po skompletowaniu całości Zamówienia zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3.

5.2

Klient może składać Zamówienie w Sklepie Internetowym przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.

5.3

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.

§6

Płatność i dostawa

6.1

W Sklepie Internetowym Klient może dokonać płatności elektronicznej za zamówione Produkty za pośrednictwem serwisu PayU.com obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

6.2

Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.

6.3

Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.4

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

6.5

Czas Dostawy jest określony i wynosi 14 dni roboczych.

6.6

Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.7

Klient nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego Produktu.

§7

Warunki odstąpienia od umowy

7.1

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

7.3

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

7.4

W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

7.5

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

7.6

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane tylko drogą mailową poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 11. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.7

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.8

Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy otrzymany w mailu zwrotnym na wysłany formularz niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.9

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.10

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§8

Reklamacje

8.1

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

8.2

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

8.3

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

8.4

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na określone w § 11 niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy. Reklamację można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8.5

Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres otrzymany w mailu zwrotnym na wysłany formularz reklamacji

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń postanowienia końcowe

9.1

Klient, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§10

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

10.1

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Sprzedawca.

10.2

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

10.3

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • wybrany Dostawca realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, któremu Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta;
 • wybrany podmiot obsługujący płatności elektroniczne, któremu Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta.

10.4

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10.5

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§11

Informacje o Sprzedawcy

11.1

Adres Sprzedawcy: ul. Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa

11.2

Adres e-mail Sprzedawcy: infor@yoush.co

11.3

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 57 1140 2004 0000 3802 8018 4997

11.4

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§12

Postanowienia końcowe

12.1

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

12.3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK 1

Pobierz poniższy formularz

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Adresat:

Yoush sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 85, lok 21,

02-001 Warszawa,

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z Yoush sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie następujących rzeczy ____________________

Numer zamówienia: ___

Data złożenia zamówienia: ___

Imię i nazwisko klienta: ___

Adres klienta: ___

E-mail: ___

Telefon: ___

Data……………………………………………

Podpis………………………………………….

ZAŁĄCZNIK 2

Pobierz poniższy formularz

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Adresat:

Yoush sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 85, lok 22,

02-002 Warszawa,

Dane klienta: ___

Imię i nazwisko klienta: ___

Adres klienta: ___

E-mail: ___

Telefon: ___

Przedmiot reklamacji: ___

Data zawarcia umowy: ___

Data zawarcia umowy: ___

Nazwa towaru: ___

Opis wad towaru i okoliczności ich powstania: ___

Kiedy wady zostały stwierdzone: ___

Data……………………………………………

Miejscowość …………………………………

Podpis………………………………………….

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I OTRZYMAJ 10% ZNIŻKI NA YOUSH!
Otrzymuj informacje o nowościach i promocjach!
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcą danych jest Yoush sp. z o.o.
Sprawdź naszą Politykę Prywatności i dowiedz się, w jaki sposób przetwarzamy dane. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji.

Korzystając z tej strony akceptujesz politykę plików cookies oraz

Politykę prywatności