Polityka Prywatności Yoush
(polityka przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą RODO i polityką plików cookies)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szanując prawo do prywatności osób które powierzyły nam dane osobowe firma YOUSH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 85, lok 21, 02-001 Warszaw​a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000849331, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP: 701-098-93-35 oświadcza, iż przykłada szczególną uwagę do zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku działalnością Spółki, dlatego też w niniejszej Polityce prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania, rodzajach danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, ich zbieraniu oraz wykorzystywaniu, a także o stosowanej polityce cookies. Informacja ta dotyczy danych osobowych powierzonych nam przez wszystkie osoby fizyczne.

2. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i  ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej Yoush.co (dalej jako Strona internetowa), w tym osób posiadających konto w sklepie internetowym prowadzonym pod wyżej wskazanym adresem (dalej jako Sklep internetowy) oraz dokonujących w nim zakupów, zwanych dalej Użytkownikami.

3. Polityka prywatności podzielona jest na politykę przetwarzania danych osobowych oraz politykę plików cookies.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNE DEFINICJE

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), a więc podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest: YOUSH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 85, lok. 21, 02-001 Warszawa, właściciel Strony internetowej https://yoush.co (dalej jako YOUSH lub ADO).

Można się z nami skontaktować poprzez:
1) Adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 85, lok. 21, 02-001 Warszawa,
2) Adres e-mail: info@yoush.co

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator Danych Osobowych jakim jest YOUSH w związku z przetwarzaniem danych osobowych w całej rozciągłości zapewnia przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych ujętych w RODO.
Każdy kto w imieniu YOUSH przetwarza dane dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą poprzez:

- prawidłowe pobieranie danych,
- ochronę danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych,
- ochronę przed zniszczeniem, modyfikacją lub utratą danych,
- ochronę wszelkich nośników informacji zawierających dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed przypadkowym zniszczeniem.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY

Za pośrednictwem Strony internetowej YOUSH zbiera i przetwarza dane, w tym dane osobowe osób fizycznych związane z:

1. dokonywaniem zakupów w Sklepie internetowym i zawarciem oraz realizacją umowy sprzedaży, w tym kontaktu z Użytkownikiem w związku z realizowanym zamówieniem;

2. zawarciem i realizacją umowy prowadzenia konta w Sklepie internetowym;

3. zapisaniem się do Newslettera i otrzymywanie danych;

4. wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji o aktualnościach i promocjach dostępnych w Sklepie internetowym oraz na świadczenie usług drogą elektroniczną.

JAKI JEST CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez YOUSH w poniżej wskazanych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:

1. zawarcie i  realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenia produktu, kontaktu w związku z realizacją zamówienia, obsługa transakcji zakupu, art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2. założenie i prowadzenie konta w Sklepie internetowym, art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

3. prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (w przypadku zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym), art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi,

4. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych przez YOUSH, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5. w celu przesyłania informacji handlowo - marketingowych, w tym wysyłki Newslettera, wysyłania ofert, informacji o promocjach, premierach nowych produktów i aktualnościach dotyczących Sklepu internetowego i YOUSH, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes YOUSH, którym jest marketing produktów i usług YOUSH tylko w przypadku stałych klientów i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne tj. na podstawie wyrażonej zgody,

6. w celu tworzenia profili preferencji Użytkowników zmierzającego do dostosowania oferowanych przez YOUSH produktów i usług do potrzeb Użytkownika, co stanowi prawnie uzasadniony interes YOUSH, art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością YOUSH będzie ujawniać dane osobowe następującym podmiotom:

1. podmiotom i organom administracji państwowej i samorządowej uprawnionym na mocy przepisów prawa do ich otrzymania w tym do urzędów skarbowych, ZUS-u, celem wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy,

2. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

3. podmiotom współpracującym i wspierającym YOUSH w prowadzeniu działalności biznesowej takim jak: dostawcom systemów teleinformatycznych, dostawcom usług hostingowych, podmiotom audytującym działalność, świadczącym usługi księgowe, prawne, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane osobowe tylko w celu i zakresie wskazanym przez YOUSH.

4. firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, firmom obsługującym transakcje płatnicze.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mając na celu zachowanie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych min. zasady celowości przetwarzania danych osobowych oraz ograniczonego czasu ich przechowywania YOUSH informuje, że dane osobowe będą przechowywane do czasu:

1. w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody;

2. w przypadku, gdy YOUSH przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3. w przypadku, gdy YOUSH przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4. w przypadku, gdy YOUSH przetwarza dane w związku z zawarciem, realizacją umowy, na czas realizacji tej umowy, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych co może być związane np. z rozliczeniem finansowym tej umowy, dochodzeniem roszczeń o zapłatę lub obroną przed roszczeniami.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Osobom, których dane są przetwarzane przez YOUSH przysługują następujące prawa:

a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych:

Na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie YOUSH przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i  planowanym terminie ich usunięcia;

b) Prawo dostępu do danych, w tym do uzyskania kopii danych:

Na tej podstawie YOUSH przekazuje osobie której dane dotyczą potwierdzenie, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a w związku z tym, czy ma prawo dostępu do informacji. W ramach tego uprawnienia YOUSH na żądanie osoby fizycznej dostarcza kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie. Podczas załatwienia wniosku osoby fizycznej YOUSH analizuje art. 15 RODO oraz przepisy innych ustaw szczególnych, celem dokonania jego prawidłowego rozstrzygnięcia.

c) Prawo do sprostowania:

Na tej podstawie YOUSH zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełniać je, jeśli są niekompletne, na żądanie osoby uprawnionej oraz po przedstawieniu przez nią stosownego oświadczenia i  udowodnienia istniejącej konieczności sprostowania danych. Podstawy prawne do sprostowania danych zostały opisane w art. 16 RODO.

d) Prawo do usunięcia danych:

Na tej podstawie można żądać usunięcia danych: których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba której dane były przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - cofnęła zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej zgody na jej przetwarzanie; osoba której dane są przetwarzane wnosi sprzeciw co do jej przetwarzania i nie istnieją inne nadrzędne podstawy przetwarzania, chyba że dotyczy to marketingu bezpośredniego. Prawo do usunięcia danych zostało zapisane w art. 17 RODO, podczas analizy wniosku YOUSH jest zobowiązany wziąć pod uwagę przesłanki wyłączające możliwość usunięcia danych określone w art. 17 ust. 3 RODO.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Na tej podstawie YOUSH w razie zgłoszenia takiego żądania zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem gdy przetwarzanie jest związane z przechowywaniem, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Prawo do ograniczenia przetwarzania zostało określone w art. 18 RODO, który stanowi podstawę analizy realizacji złożonego wniosku. Koniecznym jest w tym przypadku również przeanalizowanie art. 19 RODO i jego wykonanie.

f) Prawo do przenoszenia danych:

Na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, YOUSH wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możliwe jest także zażądanie przez osobę fizyczną przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu; Prawo do przenoszenia danych zostało opisane w art. 20 RODO i dotyczy tylko i wyłącznie przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.

g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. ADO może nadal przetwarzać dane w przypadku gdy wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec praw i wolności osoby która wniosek złożyła. Nie dotyczy to sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach marketingu bezpośredniego gdzie przetwarzania wobec złożenia sprzeciwu powinno być natychmiastowo zaprzestane. Zasady rozpatrzenia sprzeciwu są zawarte w art. 21 RODO.
W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez YOUSH jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionej podstawie przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
Jeżeli YOUSH przetwarza dane Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Użytkownikowi przysługuje bezwzględne (nieograniczone koniecznością wykazania szczególnej sytuacji przez Użytkownika) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych przez YOUSH w celach marketingu bezpośredniego.

h) Prawo wycofania zgody:

Jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Przy rozpatrywaniu wniosku należy pamiętać o konieczności rozpatrzenia wniosku pod kątem możliwości i konieczności dalszego przetwarzania danych w związku z istnieniem innych podstaw przetwarzania.

i) Prawo do skargi:

Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Powyższe prawa Użytkownik może realizować między innymi poprzez:
1) kontakt e-mailowy wysyłając żądanie na adres: info@yoush.co
2) kontakt pocztowy wysyłając żądanie na adres: Al. Jerozolimskie 85, lok 21, 02-001 Warszawa.

Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać osobę fizyczną od której pochodzi żądanie oraz określać czego dotyczy żądanie.

CZY ISTNIEJE OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

YOUSH zbiera dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika. Podanie przez Użytkownika danych:

1) niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupu w Sklepie internetowym lub wystawienia faktury;

2) niezbędnych do założenia konta w Sklepie internetowym jest dobrowolne, jednak jest warunkiem założenia i prowadzenia konta w Sklepie internetowym; odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta w Sklepie internetowym;

3) zbieranie danych niezbędnych do wysłania informacji handlowo – marketingowych, w tym newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych; odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wysyłania przez YOUSH informacji handlowych i marketingowych, w tym newslettera.

PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJU TRZECIEGO

Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

Kontakt z YOUSH

Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników prosimy kierować na adres e-mail: info@yoush.co

Polityka COOKIES

Strona internetowa https://yoush.co nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest YOUSH.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- reklamowych, które pomagają dostarczać Użytkownikom treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik korzystając ze Strony internetowej wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies, co potwierdza podczas odwiedzania Strony internetowej. Zbieranie i wykorzystanie danych zebranych w plikach cookies w celach opisanych powyżej może stanowić również prawnie uzasadniony interes YOUSH.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.